preload
בס"ד
פברואר 08

ג. ד"ה "ועשית חג שבועות" תער"ג – נקודות טובות ונקודות מסוכנות

אור הגבול להוות את העולמות ואור הבלי גבול לגלות את העצם

אחרי כל זה, נעבור לכמה נקודות חשובות מאד, הנוגעות גם לתורת הנפש, במאמר של השבוע בע"ב, של הרבי הרש"ב: הרעיון הכללי שהוא מסביר, שמהשם יתברך יש שתי המשכות – זו לשונו כאן במאמר – כלומר, שני אורות שנמשכים ומאירים מה'. אחד הוא אור שהיעד שלו הוא להוות את העולמות. לעולמות יש גבול, תאור כמו שאמרנו כרגע – כל עולם מתואר בגבולות. לכך קוראים אור שנועד להאיר במדה וגבול, ובעצם כל המציאות שיש לנו – כל העולמות כולם – יוצאים מהאור שבא להאיר במדה וגבול. אבל יש אור אחר לגמרי של ה', אור הרבה יותר עליון, שכולו רק כדי לגלות את עצמותו. אור שענינו גילוי מן העצם. אז יש שני סוגי אור – אור שנועד להאיר את המציאות ובכך להוות אותה במדה וגבול ואור שנועד לגלות את ה', אור עצמי לגמרי.

המשך »

פברואר 08

ב. שער תר

יתרו ושרש התורה – ירה או תור

נעבור לענין בו התחלנו, שיתרו לשון יתרון. יש קשר מילולי מאד חזק עם תורה. השרש הוא יתר (שהוא גם אחד משבעת שמותיו של יתרו, רש"י אומר שבתחלה נקרא יתר וכאשר בא לקבל תורה נוספה לו ו, סוד הדעת המיוחדת לנשמות ישראל, "מפתחא דכליל שית", ונעשה יתרו). יש לו שבעה שמות[1], אבל שני השמות יתר-יתרו הם כמעט אותו דבר[2] – אותו שם, רק שביתרו יש תוספת ו – ומה הממוצע ביניהם? תריג, רמז שהוא בא וקבל את כל תריג מצוות התורה (ובכך התאחד עם הוי' אלהי ישראל). שוב, יש קשר מאד חזק בין יתרו לתורה, ובאותה פרשה, אז ודאי יש קשר ביניהם גם על פי דקדוק לשון הקדש. אבל אם שואלים כל בלשן ומדקדק מה השרש של תורה, כמעט כל אחד יאמר שהשרש הוא ירה, מלשון הוראה. כלומר, ה-ת היא לא חלק מהשרש. הרד"ק, שהוא בר הסמכא הגדול בענין שרשים בלשה"ק, גם קובע שעיקר השרש של המלה תורה – "תורה צוה לנו משה" – הוא ירה, מלשון להורות, "ולהורות נתן בלבם". לכן הוא אומר, והרבי תמיד מצטט, ש"תורה לשון הוראה". התורה שלנו היא הוראה בפועל, מה צריך לעשות. לכן אני מבקש מה' שתזכה אותי ללמוד על מנת "לשמור ולעשות ולקיים", כי כל התורה היא הוראה איך לחיות חיים, מה היא דרך החיים של יהודי בעולם הזה. אם תורה לשון הוראה, שוב, השרש הוא ירה. אבל בספר השרשים אומר הרד"ק שזה לא בטוח במאה אחוז. גם משהו מענין מאד, מלה כל כך יסודית, המלה הכי חשובה לעם ישראל, תורה – "ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד" – ולא מאה אחוז בטוח מה שרשה. השרש משנה את המשמעות לגמרי. הרד"ק לא בטוח במאה אחוז שתורה היא לשון הוראה, ירה, ומביא עוד אפשרות – יתכן מאד שהשרש של תורה הוא תור, כמו בפסוק "וזאת תורת האדם", שהפסוק המקביל אליו בד"ה הוא "כתור האדם המעלה", לשון תכונה (קרוב לשרש תאר – תיאור תכונת מעלה).

המשך »

פברואר 07


Download
המשך »

תגיות:
פברואר 01

הכח ללכת באמצע

בפרשת בשלח, התורה מספרת על הנס הגדול של קריעת ים סוף. הביטוי הוא "ויבקעו המים" – לא "ויבקע הים" אלא "ויבקעו המים" – ומכך למדו חז"ל שכל המים שבעולם נבקעו, ולא רק מימי ים סוף. הפעם נתבונן בדבר המדהים הזה, שבעת הנס של קריעת ים סוף כל המים בכדור הארץ – ואולי גם ברקיעים העליונים – נבקעו.
נתבונן במשמעות המושג מים בתורה, שמתפרש בכמה אופנים. הראשון והחשוב הוא "אין מים אלא תורה". דבר נוסף שכתוב שמים הם תשובה. על הפסוק "ורוח אלהים מרחפת על פני המים" דורשים שהרוח היא "רוחו של מלך המשיח" והמים הם תשובה – כאשר יעשו תשובה שלמה, משיח יבוא. אז מים הם דימוי לתורה וגם דימוי לתשובה. ולפעמים המים רומזים לקב"ה בעצמו – "אין מים אלא הקדוש ברוך הוא",  לפי הפסוק שה' הוא "מקור מים חיים". אם כן, את העובדה שכל המים נבקעו בעת קריעת ים סוף, צריכים להבין ביחס לתורה, ביחס לתשובה, ואפילו ביחס לה'.

המשך »

ינואר 31


Download

המשך »

ינואר 31


Download

המשך »

ינואר 29

מעלת הכלבים ביציאת מצרים

בפרשת השבוע, פרשת בא, מופיעות שלוש המכות האחרונות. המכה האחרונה היא מכת בכורות. לפני מכת בכורות משה רבינו דיבר עם פרעה, התרה בו מה עתיד לקרות, ואמר שבאותו לילה, בחצי הלילה, כל מצרים יצעקו לישראל לצאת. ואז הוא אמר ביטוי מאד מעניין – "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" – ואז המשיך "למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל".
בגמרא, בפרק האחרון של מסכת ברכות, שכולו עוסק בחלומות, כתוב שהרואה כלב בחלומו, כאשר מתעורר בבוקר מיד יאמר את הפסוק "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", לפני שפסוק אחר יקדים לבוא לפיו. זה פסוק חיובי ליהודים, ויאמר את הפסוק הזה לפני שיבוא לפיו פסוק שלילי – "והכלבים עזי נפש". לפעמים עזות נפש היא חיובית ולפעמים שלילית, אבל בפסוק הזה המשמעות שלה שלילית ביותר. כאן הכוונה היא לחמדנות שאינה יודעת שובעה – "והכלבים עזי נפש לא ידעו שובעה" יש מי שאומר שבפסוק זה מתוארת העובדה שהכלבים הם מופקרים ביותר בין בעלי החיים, ויש קשר בין כלבים למיניות ואפילו לזנות.

המשך »

ינואר 27


Download

המשך »

ינואר 25


Download


Download

המשך »

ינואר 24

בס"ד

אתמול ביציאתנו מכפר חב"ד אחרי השיעור של הרב עצרה אותנו ניידת של המשטרה ל"בדיקת ניירות". הבדיקה ארכה כ20 דקות (לחלק מהחברה לא הי' מסמכים מזהים) – ואח"כ שיחררו אותנו לשלום. לשאלתנו התמימה "מאי האי" – זכינו לתשובה "מתקיים כאן אירוע חשוד". קצר אומר ולא פירש מהו ה"אירוע החשוד" שמתקיים בכפר.

בעצם זוהי הפעם השני'ה שעוצרים אותנו לבדיקת ניירות ביציאה מן השיעור.

בפעם הראשונה (לפני שבועיים) עוד הי' מקום לחשוב שאולי באמת זה לא קשור לשיעור, אבל כשזה מתקיים כבר פעם שני'ה – כבר סר הספק. כ"ש שכו"כ מכוניות שכנראה המראה שלהם הי' פחות "חשוד" – שוחחרו מיד, ורק אותנו ועוד כמה עצרו לבדיקה ממושכת.

כמובן דבר ראשון שמרגישים – זה אבסורדיות טוטלית של הדבר. קצת מזכיר לי את רוסי'ה של שנות שמונים. אף כי כמובן בכמה בחינות כאן בארץ שברו "שיאים" חדשים – ברוסי'ה עוד לא "עלו" על ההמצאה שמי שמתנגד להריסת ביתו – הוא "מרגל"…

כמובן השאלה מה אפשר לעשות? איני מומחה כלל וכלל לענייני התנחלויות, מה גם – שאיני יודע מה אני יכול להועיל בזה. אולי (ודאי) להשתתף בעזרה לעצורים ומורחקים.

אבל כל אחד יכול לעשות משהו מאד פשוט – "וכאשר יענו אותו" – להפיץ תורתו של רבינו – כל חד וחד כפי שיעורא דילי'ה, במקום שליבו חפץ, וכמה שהוא יכול להרשות לעצמו, אבל פעולה אחת טובה בודאי מאלף הנחות על ה"משטר" הפרוע.

נסעתי היום ברכבת לעבודה – אז הצטיידתי ב100 עותקים של "אוצר הנפש" – ובדרכי עברתי את הרכבת הלוך ושוב עד שחילקתי את כולם. מסתמא אם היו לי 200 – הייתי מחלק גם 200 ויותר.

אני עובד עכשו חזק על הגדלת כמות ההדפסה (והוזלת עלות ההדפסה) של השיעורים של הרב.

חשבתי שכל מי שיש לו מדפסת יכול להרשות לעצמו להדפיס מפעם לפעם כמות ולחלק בדרך – לדעתי העני'ה המענה הכי טוב של מי שאין לו מה לעשות במאבק שלנו על ארץ ישראל חוץ מלזעוק.