preload
בס"ד
מרץ 30

אדר א' תשע"א

תנועת דרך חיים

התנועה נוסדה ביוזמת הרב יצחק גינזבורג שליט"א, על ידי תלמידיו, כמענה לקריאת הרב להקים תנועת תשובה כללית שתעסוק בתשובת הציבור – ניהול החיים הציבוריים היהודיים על פי התורה.

התנועה שואפת להגיע למצב בו השלטון בארץ ישראל מתנהל לפי התורה, ותפעל לשם כך הן בכלים ציבוריים חוץ ממסדיים והן בכלים ממסדיים (בהתאם לכך, שולבה גם היוזמה לרישום מפלגה בתוך העשייה בתנועה, כחלק אחד מפעילותה).

לשם תיקון החיים הציבוריים התנועה שואפת לעסוק גם בנושאים שלטוניים באופיים ("מלכות ישראל"), וגם בפן הציבורי של הנושאים הנוספים המאפיינים את הציבור היהודי המתוקן, כגון: תורה ומדע, תרבות יהודית – מוזיקה ועוד, תורת הנפש וכדו', הכל על פי התורה בכלל ופנימיות התורה בפרט.

התנועה פועלת כבר היום במספר גזרות חשובות: החדירה הערבית לשכונות היהודיות ברחבי הארץ, תיקון מוסר הלחימה בצה"ל, אתר הקול היהודי, הטיפול בתקציבי הישיבות, ועוד.

המשך »

אוקטובר 22

הקלטה של השיעור הקבוע של הרב בין מנחה למעריב בבית כנסת חב"ד רחובות אור לד' חשון תש"ע
השיעור הוא ב"עין יעקב"
מסכת יומא, דף מב, עמוד ב' למטה, מתחיל מהמילים "ר' ירמי'ה"
השיעור עוסק ב"עניני מחילה" כהגדרת הרב.

Download

תגיות: