preload
בס"ד
נובמבר 18

כתוב בספר יצירה שה-מ – מים, שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך – היא הבטן. ה-מ היא חכמה, גבוהה מה-ש בשרש, אך היא מים שטבעם לרדת – לכן המים מתרכזים בבטן. האש הפוכה – היא עולה לראש. כשמישהו בוער האש עולה לו לראש. איך אני יודע שאש עולה לראש? ריש לשון ראש, ובתוך ה-ר של הראש יש אש. איפה האויר נמצא? בריאות, חלק מהחזה שכולל גם את הלב.

תגיות:
נובמבר 18

ג אמות הן הקצוות והבסיס של האיזון של כל הלשון כולו, כאשר הלשון הוא הא, ושני הקצוות שה-א מאזנת ביניהן הם ה-מ וה-ש. דממה ושריקה הן כמו חש-מל – ה-מ דוממת וה-ש שורקת. שריקה היא עוצמת הביטוי וההבעה. חש היינו לשתוק – לא להביע, להתאפק מלהביע. שתיקה בנפש היא הכנעה – איפוק. בהיות ה-מ דוממת יש בה בטול, לכן היא שייכת לחכמה, כי חכמה היא בטול. ה-ש שורקת.

תגיות:
אוקטובר 10

הירושלמי מגלה שכל היהודים מאמינים. האמונה נמצאת בחכמה, כמו שכתוב בתניא, ומי שיש לו עינים של חכמה – ירושלמי – רואה שכל יהודי מאמין.

תגיות:
אוקטובר 10

הירושלמי הוא מוחין דאבא והבבלי מוחין דאמא – חכמה ובינה. הירושלמי הרבה יותר פתוח וגמיש, כמו שחכמה היא "מייא דניידי" ביחס ל"רקיע" של הבינה.

תגיות: