preload
בס"ד
ינואר 02

מי אמר "ישראל עזין שבאומות"? ריש לקיש, העז בין האמוראים. אותו אחד שהוא הכי עז בין חכמינו זכרונם לברכה, רבי שמעון בן לקיש, הוא האומר שישראל עזין שבאומות. זה מצד הגנים, מצד הטבע ממש, ובזכות כך שאנו עזים שבאומות אנחנו זכאים לעז שהקב"ה נותן לנו. על זה כתוב "הוי' עז לעמו יתן" – העז של התורה, התורה היא מקור של עז – ורק מכח העז מלמטה והעז מלמעלה "הוי' יברך את עמו בשלום". בלי העז אין שלום.
מי אמר "ישראל עזין שבאומות"? ריש לקיש, העז בין האמוראים.

תגיות:
ינואר 02

אנחנו מקבלים את העז מלמעלה בגלל שגם אנחנו עזים בטבע שלנו.
אנחנו מקבלים את העז מלמעלה בגלל שגם אנחנו עזים בטבע שלנו.

תגיות:
ינואר 02

בצורה הכי פשוטה, אם אנחנו לא עזים כאן בארץ ישראל – עזים מול האויבים שלנו, וגם עזים בתוך עצמנו, וזה אולי העיקר, עזים בתוך עצמנו כדי למסד את התורה בחברה – אי אפשר להגיע לשלום. מסר מאד פשוט – כולם רוצים שלום, אבל בשביל להגיע לשלום צריך להתחיל מעז, "הוי' עז לעמו יתן".
אם אנחנו לא עזים בתוך עצמנו – אי אפשר להגיע לשלום

תגיות:
ינואר 02

ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום. בשביל השלום צריך עז.
בשביל השלום צריך עז.

תגיות:
ינואר 02

מזל בגימטריא עז
מזל בגימטריא עז

תגיות:
ינואר 02

שמואל מנחם מענדל = "אין מזל לישראל" = "הוי' עז לעמו יתן"
שמואל מנחם מענדל = "אין מזל לישראל"

תגיות: