preload
בס"ד
נובמבר 19

ראשית התיקון, שזה הקיום הנצחי – מדת האמת, "קים לעד" – היא המתקלא, מציאות האיזון בנפש.
ראשית התיקון, היא מציאת האיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 19

אם אני לא מאוזן נפשית איני יכול להסתכל אליך פנים בפנים. אני עסוק בעצמי.
אגו – חוסר איזון

תגיות:
נובמבר 19

איזון בנפש הוא שחרור נפשי – שחרור מהאגוצנטריות של עצמי. אם אני מאוזן איני צריך כל הזמן לשמור על שיווי משקל, לא צריך לחשוב על עצמי.
איזון בנפש הוא שחרור נפשי

תגיות:
נובמבר 19

חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת – סימן שאיני מאוזן.
חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת

תגיות:
נובמבר 19

איזון הוא המפתח. ראשית התיקון – זה איזון. איזון זה לא שעכשו שאני מאוזן הייתי כן יכול לשקוע בעצמי. לא. אם אני מאוזן – אני יכול להסתכל עליך ואליך, בתוך העינים שלך, ואתה – אלי, להזדווג איתך פנים בפנים, כי אני יכול לצאת, אני משוחרר, מהאגו של "אני". מציאות זו קיימת ולא נשברת. כי מי נשבר? האגו נשבר, האגו הוא אדם לא מאוזן.
אם אני מאוזן – אני יכול הסתכל עליך

תגיות:
נובמבר 19

שניהם (ספר יצירה וספרא דצניעותא) מתחילים אותו הדבר – "הכל הולך אחר הפתיחה", אז המסר של שניהם זה אותו הדבר. גם בספר יצירה, וגם בספרא דצניעותא הכל מבוסס על כך שיש גם "מתקלא" – מאזניים. זה סוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.
הסוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.

תגיות:
נובמבר 19

"ויוכח אמש". – ההופעה של ה', וגם התיקון של הסטרא אחרא, שזה לבן הארמי, שלא יזיק, ושהוא חש, ויקבל תוכחה, זה הכל בסוד אמש, איזון בנפש.
תיקון סטרא אחרא תלוי באיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 18

כתוב בספר יצירה שבגוף יש איזון מאוזן ויש גם איזון מאונך – איזון בין הראש לבין הבטן שנעשה באמצעות החזה-הלב.

תגיות:
נובמבר 18

אם היינו מקור – רחם. איפה האיזון בנפש מתחיל? האיזון בא מהרחם. במדה מסוימת האיזון הוא חזרה לרחם. אדם לא מאוזן צריך לחזור לאם, ל-ג אמות.

תגיות: