preload
בס"ד
נובמבר 19

"ויוכח אמש". – ההופעה של ה', וגם התיקון של הסטרא אחרא, שזה לבן הארמי, שלא יזיק, ושהוא חש, ויקבל תוכחה, זה הכל בסוד אמש, איזון בנפש.
תיקון סטרא אחרא תלוי באיזון בנפש

תגיות: