preload
בס"ד
נובמבר 18

כתוב בספר יצירה שבגוף יש איזון מאוזן ויש גם איזון מאונך – איזון בין הראש לבין הבטן שנעשה באמצעות החזה-הלב.

תגיות:
נובמבר 18

כתוב בספר יצירה שה-מ – מים, שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך – היא הבטן. ה-מ היא חכמה, גבוהה מה-ש בשרש, אך היא מים שטבעם לרדת – לכן המים מתרכזים בבטן. האש הפוכה – היא עולה לראש. כשמישהו בוער האש עולה לו לראש. איך אני יודע שאש עולה לראש? ריש לשון ראש, ובתוך ה-ר של הראש יש אש. איפה האויר נמצא? בריאות, חלק מהחזה שכולל גם את הלב.

תגיות: