preload
בס"ד
ינואר 17

מה שמשה רבינו הוא אלקים זה בגלל שהוא נשמה דאצילות. מי שהוא נשמה דאצילות אפשר לכנות אותו – כמה שנשמע קשה – אלקים. "האלקי רבינו יצחק", האריז"ל, ומשה רבינו נקרא אלקים. כל עולם האצילות הוא אלקות, ועל נשמה דאצילות מותר לומר אלקים, ויחד עם זה הוא גם הבל – אותו אלקים הוא הבל.

תגיות:
ינואר 17

משה רבינו התחנן לה' תקטו תפלות להכנס לארץ, ואומרים לו – אדוני, לא, התפלה לא התקבלה. שוב, זה עונש על כך שנעשה אלוק – ה' עשה אותו

http://jewish-education.info/twitter/mshh-rbyno-hthnn-lh-tqto-tphlot-lhkhns-larts/

תגיות:
ינואר 12

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
ינואר 12

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

(הוידאו באיכות יותר טובה – נא לדווח אם ישנם תקלות בצפי'ה)


Download

המשך »

תגיות:
פברואר 22

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות: