preload
בס"ד
ינואר 18

ואף שמ״ה דתיקון מברר ב״ן דתהו [הרי כל ענין שם מה של התיקון, של הצדיקים, הוא כן לברר את שם בן, אז למה לא יכולים לברר רשעים אלה?] מ״מ קודם שנתמלא סאתם ויצאו מהם הניצוצות אין ביד הצדיק להפילו כו'

תגיות:
נובמבר 19

ההבדל בין עולם התהו לעולם התיקון, שבעולם התהו היו אורות בלי כלים מתאימים, ולכן הכלים הלא מפותחים, הלא מבוגרים, נשברו. כלומר, היו הרבה מספרים בלי מספיק אותיות.
הבדל בין עולם התהו לעולם התיקון

תגיות:
נובמבר 19

ראשית התיקון, שזה הקיום הנצחי – מדת האמת, "קים לעד" – היא המתקלא, מציאות האיזון בנפש.
ראשית התיקון, היא מציאת האיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 19

איזון הוא המפתח. ראשית התיקון – זה איזון. איזון זה לא שעכשו שאני מאוזן הייתי כן יכול לשקוע בעצמי. לא. אם אני מאוזן – אני יכול להסתכל עליך ואליך, בתוך העינים שלך, ואתה – אלי, להזדווג איתך פנים בפנים, כי אני יכול לצאת, אני משוחרר, מהאגו של "אני". מציאות זו קיימת ולא נשברת. כי מי נשבר? האגו נשבר, האגו הוא אדם לא מאוזן.
אם אני מאוזן – אני יכול הסתכל עליך

תגיות:
נובמבר 19

"ויוכח אמש". – ההופעה של ה', וגם התיקון של הסטרא אחרא, שזה לבן הארמי, שלא יזיק, ושהוא חש, ויקבל תוכחה, זה הכל בסוד אמש, איזון בנפש.
תיקון סטרא אחרא תלוי באיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 18

אחרי ג אמות יש ז כפולות – אותיות בְגַדכַפְרַת. כל אות מז' כפולות מופיעות בשתי צורות שונות – או דגש או רפה. וגם דגש זה הטבע הראשון, טבע יחסית תוהי, והרפה, זה כמו רכות בנפש, לרכך את הקשיחות של הטבע הראשון – זה הסוד התיקון.

תגיות:
אוקטובר 10

איזה תיקון עושים ב"עושין רצונו של מקום"? מתקנים את חיצוניות המקיף, שלא יתן יניקה לחיצונים, ואדרבה, שיכנס לפנימיות הרצון שהיא רצון בקדושה.

תגיות:
אוקטובר 10

התיקון שלך – זה מי שיאסור לך. שיידע איך לאסור לך. כל תיקון – חייב להיות איזה עוקץ בתיקון. צריך מישהו שגם יודע בשעשוע גם לאסור לך

תגיות:
יוני 01

בע"ה

מוצאי י"ט סיון תש"ע – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מאי 26

גליון 3 של "חינוך יהודי", יוצא לאור לקראת ש"פ בהעלותך את הנרות.

בגליון:

1) מכתב מהרבי – עד כמה יש לברוח ממחשבות אודות עצמו כו'

2) קטע מהשיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א י"ג שבט השנה, אודות "עובריות" ו"התרשמות" של תהו, ו"התלבשות" של תיקון. משהו מאד "למעשה", והרבה חומר למחשבה.

התרשמת מהשיעור? מצויין! אבל זה עדיין תהו, ולא מביא לשום דבר. לא מספיק "להתרשם" – צריך להלביש! עיינו בפנים, וגם בשיעור עצמו (כאן כמובן רק קיצור) באתר.

3) סוד "נעשה ונשמע" – אם אתה לא מקיים את השליחות שלך – אתה פשוט לא קיים!

4) "דינמיקה" של יש ואין. לשמור על "רעננות" של "אין". בקיצור – לא מספיק סתם לשבת ולא לעשות כלום…

5) קיצור של "שבעה יסודי החינוך".

וזאת למיודעי: העלון הי' למראה עיני הרב, ושיבח אותו. תדפיסו ותפיצו.

לינק להורדה:

http://jewish-education.info/uploads/alon/03/alon%203.pdf

תגיות:
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >