preload
בס"ד
יוני 28

הביטוי שכל כך חוזר על עצמו בימים אלו "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"
אפשר לנסות לדייק כמה דיוקים:
א. שרמת ההבנה כלל וכלל לא נוגע. זה שקשה למצוא היום חבדניק שיש לו איזו שהיא משנה סדורה בנוגע למצב אחרי ג' תמוז – לא גורע בכהו זה את העובדה ש"זרעו בחיים".
ב. בדיוק כמו בעניין של חיים גופא ההבנה כלל וכלל לא נוגע. מה שנוגע – שהוא חי או ח"ו להיפך.
ג. מה פירוש בחיים? גם כפשוטו אך בעיקר כפי שהרבי מדגיש – חי בחיות פנימית ובשמחה. כלומר זה שבכלל יש יהודי שומר תורה ומצוות – זה לא מגיע עדיין ל"זרעו בחיים" ממילא לא ממש קשור ל"הוא בחיים". מתי יודעים ש"הוא בחיים"? רק מתי שיש יהודי שומר תורה ומצוות וחדור אהבה וחיות פנימית. זוהי אכן הוכחה לכך ש"הוא בחיים". בהשראת הוידאו ב"אוהל" שליד 770 בכפר

תגיות:
ינואר 01

המדריגה הד', הוא מה שהולכים על קברי הצדיקים שהיו יודעים ומכירים אותם בהיותם בחיים כו', אזי מצד תוקף אמונתו שהי' מאמין בו בעודו בחיים חיותו, שהוא איש אלקי קדוש יאמר לו, וכשהי' נכנס אצלו בהיותו בחיים חיותו הי' מתבטל ממציאותו כשנכנס להיכל כבודו כו' מצד גודל הבושה וההכנעה, שמתבושש ונכנע מפני הצדיק עד שנעשה כאבן דומם ממש ולא יכול לדבר כו', כי זהו אמיתות הביטול כמ"ש אדני שפתי תפתח כו', וכמו"כ כשהולך על מקום מנוחת קדשו מתבטל שם ביתר שאת כו' . . הנה בודאי כשיבוא אל מקום קדושת מנוחות הצדיק, ומצייר לפניו דמות פניו הקדוש והטהור, תפול עליו אימתה ופחד . . גם יכול הוא לבוא עי"ז לבחי' ביטול במציאות ויראה עילאה ממש. וענין יראה עילאה היא הנזכר בסידור בהערה של תיקון חצות, שהיראה עילאה היא יראה פנימית והיא יראת בושת, כמו המתבייש מאדם גדול וצדיק, מפני שפלות ערכו לגבי הצדיק הוא מתבטל ממציאותו לגמרי עד שכלא נחשב הוא.

המשך »