preload
בס"ד
נובמבר 19

כתוב בספר יצירה שה' ברא את העולם ב-לב נתיבות חכמה, שהן עשר ספירות ועוד כב אותיות. י ועוד כב הם לב – "לב נתיבות פליאות חכמה".
לב נתיבות חכמה

תגיות:
נובמבר 19

עשר ספירות על פי הפשט הכי פשוט הם עשרה מספרים, כך מסביר רבינו סעדיה גאון – סופרים מאחד עד עשר ו"העשירי יהיה קדש להוי'"
הפשט של עשר ספירות – עשרה מספרים

תגיות:
נובמבר 19

היחס בין הספירות והאותיות הוא היחס בין אורות וכלים, כמבואר בספר התניא. האותיות הם כלים להכיל וליישב את האורות
הספירות והאותיות

תגיות:
נובמבר 19

צריך יחס נכון בין מספרים לאותיות – כשאומרים איזו גימטריא צריך להסביר אותה טוב, שלא יהיה חוסר שיווי משקל בין האורות והכלים.
צריך יחס נכון בין מספרים לאותיות

תגיות:
נובמבר 19

ההבדל בין עולם התהו לעולם התיקון, שבעולם התהו היו אורות בלי כלים מתאימים, ולכן הכלים הלא מפותחים, הלא מבוגרים, נשברו. כלומר, היו הרבה מספרים בלי מספיק אותיות.
הבדל בין עולם התהו לעולם התיקון

תגיות:
נובמבר 19

האותיות בעצמן מתחלקות לשלוש קבוצות: ג אמות, ז כפולות ו-יב פשוטות.
שלוש קבוצות של אותיות

תגיות:
נובמבר 19

אמש הן ג אמות הלשון לפי ספר יצירה. ג הן ימין-שמאל-אמצע. כתוב שה-מ היא הימין, המים.
אמש הן ג אמות הלשון לפי ספר יצירה

תגיות:
נובמבר 19

אמש הן היסודות בספר יצירה, שאין בו את יסוד העפר – הרביעי – אלא רק הא' שהוא האויר, הרוח (רוח אלקים חיים), המ' שהוא המים, והש' שהוא האש.
אמש הן היסודות בספר יצירה

תגיות:
נובמבר 19

היסודות באים לידי ביטוי בהיגוי של הלשון. בלשון ספר יצירה ה-מ דוממת, ה-ש שורקת וה-א היא "חק מכריע בינתיים" – הממוצע, הקו האמצעי, שגם משול למאזניים. יש כף זכות – ה-מ – כף חובה – ה-ש – וה-א היא לשון המאזניים המכריעה.
ה-מ דוממת, ה-ש שורקת וה-א היא "חק מכריע בינתיים"

תגיות:
נובמבר 19

ספר יצירה הוא ספר היסוד של כל חכמת הסוד בעם ישראל. הוא מיוחס לאברהם אבינו ונערך בידי רבי עקיבא – כך המסורת – עוד לפני הזהר.
ספר יצירה הוא ספר היסוד של כל חכמת הסוד בעם ישראל

תגיות:
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >