preload
בס"ד
נובמבר 19

היחס בין הספירות והאותיות הוא היחס בין אורות וכלים, כמבואר בספר התניא. האותיות הם כלים להכיל וליישב את האורות
הספירות והאותיות

תגיות:
נובמבר 19

האותיות בעצמן מתחלקות לשלוש קבוצות: ג אמות, ז כפולות ו-יב פשוטות.
שלוש קבוצות של אותיות

תגיות: