preload
בס"ד
אפריל 26


Download

מרץ 25


Download

מרץ 18

למחרת השיעור הקבוע של הרב שליט"א נעשה "חזרה" על השיעור – במיוחד בחלק השיעור בהמשך תער"ב – ע"י ראש ישיבת הרב בירושלים – הרב יהודה הרשקוביץ שליט"א

לאחרונה עלה הרעיון לצלם את ה"חזרה" ולהעלותה ג"כ לאתרנו

תודתנו לכל העוסקים במלאכה, ולהרב יהודה בראשם, עלו והצליחו!


Download