preload
בס"ד

תרום לנו

ב"ה האתר והפרוייקט "חינוך יהודי" התחיל להתפתח ולהצליח למעלה מהמשוער לגמרי.

הפעילות הברוכה והחשובה הזו כמובן דורשת זמן וכסף.

היי' שותף לפרוייקט חשוב זה של מולטימדי'ה חבדי"ת באינטרנט.

תרומתך חשובה לנו.
לתרומות באה"ק: בנק פאגי (52) סניף 177 (ביתר עלית) ח-ן מס' 113786 – אלכסנדר רויטמן
לתרומות מחו"ל ניתן לתרום דרך פייפל (ניתן לתרום מכרטיס אשראי גם אם אין לך חשבון פייפל):