preload
בס"ד
נובמבר 18

יש פסוק שאומר "אשרקה להם ואקבצם" – בגאולה הקב"ה, בפיו של המשיח, ישרוק לכל עם ישראל. כמו שבמדבר היו מכנסים את עם ישראל על ידי חצוצרות, כך ה' יקבץ אותנו על ידי שריקה. קיבוץ היהודים פועל גם אחדות. היום חסרה לנו אחדות, כל אחד לוחם עם השני, ר"ל. איך יקרה הנס שכל כך חסר לנו, שיהודים יתאחדו יחד? על ידי שריקה אחת, גדולה ועצומה, של "אשרקה להם ואקבצם".

תגיות:
נובמבר 18

ה-ש, כמה שהיא אש, שורקת בשריקה גדולה – כמו תקיעה גדולה – ומאחדת את כל עם ישראל לצאת לקראת "הנה הנה משיח בא", תיכף ומיד בא

תגיות:
נובמבר 18

ג אמות הן הקצוות והבסיס של האיזון של כל הלשון כולו, כאשר הלשון הוא הא, ושני הקצוות שה-א מאזנת ביניהן הם ה-מ וה-ש. דממה ושריקה הן כמו חש-מל – ה-מ דוממת וה-ש שורקת. שריקה היא עוצמת הביטוי וההבעה. חש היינו לשתוק – לא להביע, להתאפק מלהביע. שתיקה בנפש היא הכנעה – איפוק. בהיות ה-מ דוממת יש בה בטול, לכן היא שייכת לחכמה, כי חכמה היא בטול. ה-ש שורקת.

תגיות: