preload
בס"ד
נובמבר 18

יש פסוק שאומר "אשרקה להם ואקבצם" – בגאולה הקב"ה, בפיו של המשיח, ישרוק לכל עם ישראל. כמו שבמדבר היו מכנסים את עם ישראל על ידי חצוצרות, כך ה' יקבץ אותנו על ידי שריקה. קיבוץ היהודים פועל גם אחדות. היום חסרה לנו אחדות, כל אחד לוחם עם השני, ר"ל. איך יקרה הנס שכל כך חסר לנו, שיהודים יתאחדו יחד? על ידי שריקה אחת, גדולה ועצומה, של "אשרקה להם ואקבצם".

תגיות:
ספטמבר 20

בע"ה

אור לי"ג תשרי תשע"א – סעודת הודיה משפחת נחאיסי, חולון

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות: