preload
בס"ד
אוקטובר 26
לבעלי תשובה אין תורה. כי התשובה למעלה מן התורה. כנראה שהם צריכים "לאלתר" תורה חדשה. תורת בעלי תשובה. לתשובה אין אותיות. כי התשובה זה נשמות, זה למעלה מעלה מהאותיות. אולי בגלל זה שמחת תורה הוא "חג של בעלי תשובה". אך ללא אותיות וללא תורה הכל נשבר בסוף. חייבים להלביש את אור התשובה בלבוש אותיות התורה. צריכים "לאלתר" תורת התשובה. אולי היא היא "תורה חדשה (אשר) מאיתי תצא"? אכן, "כדי לאלתר צריכים לדעת טוב טוב את התוים". אך התכלית – לא לחזור להיות "חרדי מצוי" כי אם כן פיספסנו את כל המטרה. אלא לאלתר. לאלתר תורת הגאולה. תורת החסד. תורת האהבה. התורה שכולה חסד בגילוי. התורה שכולה אהבה בגילוי. תורת בעלי תשובה. (בהשראת השיעור של הרב מוצ"ש סליחות סוף שנה שעברה)
***
בעצם.. אדמו"ר הזקן כותב בתורה אור משהו דומה. ועשיתם אתם – האדם עושה את התורה…
תגיות:
נובמבר 15

א. הזהר על הפרשה – "גל עיני ואביטה" וסוד תפלת מנחה


Download

המשך »

תגיות:
אוקטובר 10

כמה יעברון וכמה יבראון – כשבן אדם עובר מהשטויות של היצר הרע שלו – הוא נברא בריאה חדשה
http://jewish-education.info/rav-ginzburg/5771-01-04/

תגיות:
ספטמבר 05

בע"ה

מוצש"ק פרשת נצבים-וילך, אור ל-כ"ו אלול תש"ע – אחרי סליחות, כפ"ח


Download

המשך »

תגיות:
אוקטובר 22

הקלטה של השיעור הקבוע של הרב בין מנחה למעריב בבית כנסת חב"ד רחובות אור לד' חשון תש"ע
השיעור הוא ב"עין יעקב"
מסכת יומא, דף מב, עמוד ב' למטה, מתחיל מהמילים "ר' ירמי'ה"
השיעור עוסק ב"עניני מחילה" כהגדרת הרב.

Download

תגיות: