preload
בס"ד
נובמבר 19

בתוך ספר הזהר הקדוש גופא החלק הכי עמוק – בין כמה חלקים שמיוחדים בעומקם – הוא ספרא דצניעותא. כמו שספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, כך ספרא דצניעותא מיוחס ליעקב אבינו
ספרא דצניעותא

תגיות:
נובמבר 19

ספרא דצניעותא מתחיל "עד דלא הוו מתקלא לא הוו אשגחן אפין באפין" – לפני שהיה שיווי משקל בספירות העליונות לא היה מגע וזיווג של פנים ופנים, הכל היה אחור באחור, ואז העולם נשבר. אם אין זיווג והסתכלות – "אשגחן אפין באפין" – זו מציאות של "תהו ובהו וחשך על פני תהום", ומציאות ראשונה זו "כד לא הוו אשגחן אפין באפין" נשברה.
עד דלא הוו מתקלא לא הוו אשגחן אפין באפין

תגיות:
נובמבר 19

ראשית התיקון, שזה הקיום הנצחי – מדת האמת, "קים לעד" – היא המתקלא, מציאות האיזון בנפש.
ראשית התיקון, היא מציאת האיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 19

ספר יצירה כתב אברהם אבינו, והוא כתוב בלשון הקדש צח ונקי. ספרא דצניעותא זה חלק מהזוהר, וזה כתוב בארמית קשה, וכתב אותו יעקב.
ספר יצירה וספרא דצניעותא

תגיות: