preload
בס"ד
נובמבר 19

ספר יצירה כתב אברהם אבינו, והוא כתוב בלשון הקדש צח ונקי. ספרא דצניעותא זה חלק מהזוהר, וזה כתוב בארמית קשה, וכתב אותו יעקב.
ספר יצירה וספרא דצניעותא