preload
בס"ד
נובמבר 19

בתוך ספר הזהר הקדוש גופא החלק הכי עמוק – בין כמה חלקים שמיוחדים בעומקם – הוא ספרא דצניעותא. כמו שספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, כך ספרא דצניעותא מיוחס ליעקב אבינו
ספרא דצניעותא