preload
בס"ד
נובמבר 19

ראשית התיקון, שזה הקיום הנצחי – מדת האמת, "קים לעד" – היא המתקלא, מציאות האיזון בנפש.
ראשית התיקון, היא מציאת האיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 19

אם אני לא מאוזן נפשית איני יכול להסתכל אליך פנים בפנים. אני עסוק בעצמי.
אגו – חוסר איזון

תגיות:
נובמבר 19

איזון בנפש הוא שחרור נפשי – שחרור מהאגוצנטריות של עצמי. אם אני מאוזן איני צריך כל הזמן לשמור על שיווי משקל, לא צריך לחשוב על עצמי.
איזון בנפש הוא שחרור נפשי

תגיות:
נובמבר 19

חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת – סימן שאיני מאוזן.
חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת

תגיות:
נובמבר 19

"ויוכח אמש". – ההופעה של ה', וגם התיקון של הסטרא אחרא, שזה לבן הארמי, שלא יזיק, ושהוא חש, ויקבל תוכחה, זה הכל בסוד אמש, איזון בנפש.
תיקון סטרא אחרא תלוי באיזון בנפש

תגיות:
נובמבר 18

אחרי ג אמות יש ז כפולות – אותיות בְגַדכַפְרַת. כל אות מז' כפולות מופיעות בשתי צורות שונות – או דגש או רפה. וגם דגש זה הטבע הראשון, טבע יחסית תוהי, והרפה, זה כמו רכות בנפש, לרכך את הקשיחות של הטבע הראשון – זה הסוד התיקון.

תגיות: