preload
בס"ד
ינואר 21

אנחנו למודי ה', "למודי הוי'". יש שיחה של הרבי הקודם מה ההבדל בין חסידים ללא-חסידים, שלא-חסידים 'אני לומד תורה', 'איך לערן תורה', אבל אצל חסידים התורה מלמדת אותי, כי אנחנו "למודי הוי'". אני רק פותח ספר, ויש לי מורה פרטי – הקב"ה. ככה חסיד לומד תורה, אבל תלוי איזה חלק בתורה הוא לומד, כך המורה מראה לו פנים.

http://kabbalah-teaching.org.il/twitter/anhno-lmody-h-lmody-hoy/

תגיות:
ינואר 21

רבי מאיר אמר על עצמו שהוא משיח – התנא היחיד שקרא על עצמו משיח, כידוע מאיר ר"ת "רוח אפינו משיח הוי'". רשב"י אמר "בהאי חבורא דילך ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי" – משיח יבוא בזכות חיבור הזהר. רבי עקיבא אמר שיש אחד שאפשר להצביע עליו שהוא משיח, בר כוכבא. כולם היו משיחיים. רבי עקיבא מצביע על משיח, רשב"י אומר שהספר שלי יביא משיח, ורבי מאיר אמר שאני משיח

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם, וכל העולם יהיה ארץ ישראל. זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב לגבי סדר פעולותיו של משיח – בתחלה בונה מקדש במקומו, אחר כך מקבץ נדחי ישראל, ובסוף, התכל'ס, השלב החמישי כנגד היחידה שבנפש שלו, זה להחזיר את כל העמים בתשובה כו' עד לקיום היעוד של "אז אהפוך וגו'"
בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם

תגיות:
ינואר 03

יש בחסידות פירוש אחר לגמרי, שהצד השוה הוא שהנחש הוא הסטרא-אחרא, אבל מפרש שהנמלה היא צדיק הדור, החכם שבדור. הרבי מלך המשיח הוא הנמלה. השאלה היא מה עושה הרבי מלך המשיח, שהוא הנמלה הקדושה, בתוך הפה של הנחש-הסט"א? הנחש הוא לא סתם סט"א שם, בעולמות הטמאים, אלא מסמל מישהו בעולם הזה. כתוב שהנחש – לשון ניחוש – הוא הפילוסופים הכי מעמיקים, האפיקורסים, של העולם הזה.
הנמלה היא צדיק הדור

תגיות:
ינואר 03

בעולם הזה עיקר העבודה היא "לאכללא שמאלא בימינא", לכלול את השמאל בימין, אבל לע"ל השמאל עולה למדרגה בה "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא", השמאל הופך להיות יותר ימין מימין, הופך לימין הקיצוני ביותר. אין ימנים קיצוניים, אם יש ימין קיצוני סימן שהוא משרש שמאל, כי רק השמאל יודע מה זה להיות קיצוני – זה משיח. מתחיל מקין, אחר כך עובר לרב ייבא סבא, עובר לאביי ואז עובר לבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא שמאל? הוא הרי חסיד, מקור החסדים, אלא שהוא התגברות החסדים – הימין הקיצוני האמיתי, התגברות החסד, חסד ללא גבול. זה בא מאביי.
בעולם הזה עיקר העבודה היא "לאכללא שמאלא בימינא"

תגיות:
נובמבר 18

ה-ש, כמה שהיא אש, שורקת בשריקה גדולה – כמו תקיעה גדולה – ומאחדת את כל עם ישראל לצאת לקראת "הנה הנה משיח בא", תיכף ומיד בא

תגיות:
פברואר 15

בע"ה

א' אדר ע' – סעודת ראש חדש – ירושלים

חלק א'

המשך »

תגיות: