preload
בס"ד
ינואר 21

אנחנו למודי ה', "למודי הוי'". יש שיחה של הרבי הקודם מה ההבדל בין חסידים ללא-חסידים, שלא-חסידים 'אני לומד תורה', 'איך לערן תורה', אבל אצל חסידים התורה מלמדת אותי, כי אנחנו "למודי הוי'". אני רק פותח ספר, ויש לי מורה פרטי – הקב"ה. ככה חסיד לומד תורה, אבל תלוי איזה חלק בתורה הוא לומד, כך המורה מראה לו פנים.

http://kabbalah-teaching.org.il/twitter/anhno-lmody-h-lmody-hoy/

תגיות:
ינואר 04

איך לומדים תורה לפי החוש? ככה צריכים ללמוד תורה – פסוק, משנה, גמרא – לשים את עצמי במקום, לחשוב איך הייתי נוהג. שמעתי מפי חכמים, מהרב סולובייצ'יק במו אזני – כשלומדים תורה צריכים להיות שם. לכן אמר לא להסתכל על רש"י בכלל, קודם כל לשים את עצמך בתוך הסוגיא – איך אתה מבין – ואחר כך תלמד רש"י. זה גמרא, אבל כאן מדברים על פסוק בתורה. מה אני הייתי עושה. לכן אמרנו שריש לקיש נתן סטירה לפרעה
איך לומדים תורה לפי החוש?

תגיות: