preload
בס"ד
ינואר 18

כל המושג של מה מברר בן, שהצדיק כן מברר את מציאות התהו, זה בירור איטי של אותם ניצוצות שניתן לברר ולהוציא, אבל אין אלה כל הניצוצות. ניצוץ הוא דבר טוב, אז יש נקודות טובות שאתה יכול לברר. ניצוצות ששם מה עם כחו הטוב והנעים יכול לברר. זו גם עבודת שכנוע, כמו לשכנע מישהו לעשות טובה, לשכנע לגלות את הטוב שבזולת. אבל יש דברים ששכנוע לא יעזור, כי מדובר בעז פנים שבדור – פרעה הוא העורף, והעורף לא שומע כלום – לא תוכל אף פעם לשכנע אותו בצורה שיכנע לדבורים שלך. לא משנה מה אתה מדבר איתו – זה לא יעזור כלום. לכן אפשר רק לשבור. תוך כדי השבירה, כמו ששוברים אגוז – שוברים את הקליפה והפרי מתגלה. לא שאתה זורק את התינוק עם האמבטיה, ח"ו – אתה שובר את הקליפה ואז הפרי מתגלה, אז קל להוציא אותו, כך כתוב. אחרי שנתמלאה סאתם אפשר לסלק אותם.

תגיות:
ינואר 18

ואף שמ״ה דתיקון מברר ב״ן דתהו [הרי כל ענין שם מה של התיקון, של הצדיקים, הוא כן לברר את שם בן, אז למה לא יכולים לברר רשעים אלה?] מ״מ קודם שנתמלא סאתם ויצאו מהם הניצוצות אין ביד הצדיק להפילו כו'

תגיות:
נובמבר 19

ההבדל בין עולם התהו לעולם התיקון, שבעולם התהו היו אורות בלי כלים מתאימים, ולכן הכלים הלא מפותחים, הלא מבוגרים, נשברו. כלומר, היו הרבה מספרים בלי מספיק אותיות.
הבדל בין עולם התהו לעולם התיקון

תגיות:
נובמבר 19

ספרא דצניעותא מתחיל "עד דלא הוו מתקלא לא הוו אשגחן אפין באפין" – לפני שהיה שיווי משקל בספירות העליונות לא היה מגע וזיווג של פנים ופנים, הכל היה אחור באחור, ואז העולם נשבר. אם אין זיווג והסתכלות – "אשגחן אפין באפין" – זו מציאות של "תהו ובהו וחשך על פני תהום", ומציאות ראשונה זו "כד לא הוו אשגחן אפין באפין" נשברה.
עד דלא הוו מתקלא לא הוו אשגחן אפין באפין

תגיות:
נובמבר 18

אחרי ג אמות יש ז כפולות – אותיות בְגַדכַפְרַת. כל אות מז' כפולות מופיעות בשתי צורות שונות – או דגש או רפה. וגם דגש זה הטבע הראשון, טבע יחסית תוהי, והרפה, זה כמו רכות בנפש, לרכך את הקשיחות של הטבע הראשון – זה הסוד התיקון.

תגיות:
מאי 26

גליון 3 של "חינוך יהודי", יוצא לאור לקראת ש"פ בהעלותך את הנרות.

בגליון:

1) מכתב מהרבי – עד כמה יש לברוח ממחשבות אודות עצמו כו'

2) קטע מהשיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א י"ג שבט השנה, אודות "עובריות" ו"התרשמות" של תהו, ו"התלבשות" של תיקון. משהו מאד "למעשה", והרבה חומר למחשבה.

התרשמת מהשיעור? מצויין! אבל זה עדיין תהו, ולא מביא לשום דבר. לא מספיק "להתרשם" – צריך להלביש! עיינו בפנים, וגם בשיעור עצמו (כאן כמובן רק קיצור) באתר.

3) סוד "נעשה ונשמע" – אם אתה לא מקיים את השליחות שלך – אתה פשוט לא קיים!

4) "דינמיקה" של יש ואין. לשמור על "רעננות" של "אין". בקיצור – לא מספיק סתם לשבת ולא לעשות כלום…

5) קיצור של "שבעה יסודי החינוך".

וזאת למיודעי: העלון הי' למראה עיני הרב, ושיבח אותו. תדפיסו ותפיצו.

לינק להורדה:

http://jewish-education.info/uploads/alon/03/alon%203.pdf

תגיות: