preload
בס"ד
ינואר 18

ואף שמ״ה דתיקון מברר ב״ן דתהו [הרי כל ענין שם מה של התיקון, של הצדיקים, הוא כן לברר את שם בן, אז למה לא יכולים לברר רשעים אלה?] מ״מ קודם שנתמלא סאתם ויצאו מהם הניצוצות אין ביד הצדיק להפילו כו'

תגיות:
מאי 11

ערב שבת קודש פ'  "ויחן שם ישראל נגד ההר" – כאיש אחד בלב אחד – הננו מוצאים לאור את הגליון השני של העלון החדש שלנו – "חינוך יהודי"

הנושא המכרזי של הגליון – "הסתכלות מתוקנת על האדם" – מעובד מהשיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א כ"א אייר תש"ע ב"בית ספר לתורת הנפש – תל אביב"

alon-2_Page_1-web

המשך »

תגיות: