preload
בס"ד
ינואר 04

"מל ולא פרע כאילו לא מל" – צריכים להגיע לאתכפיא השלמה, ואז אפשר להגיע להמתקה של האתהפכא.
צריכים להגיע לאתכפיא השלמה

תגיות:
ינואר 04

אתכפיא של תניא היא הכנעה או הבדלה? האתכפיא האמתית של התניא היא שניהם יחד, כל כך הרבה הכנעה עד שיש הבדלה, ואז בסוף באה האתהפכא.
אתכפיא של תניא היא הכנעה או הבדלה?

תגיות:
אפריל 20

בע"ה

אור ל-ז' אייר ע' – בית הרב


Download

המשך »

תגיות: