preload
בס"ד
יוני 07

הר״נ מדובראוונע שאל את הצמח־צדק נ״ע בשובו מפטרבורג, מה שר ההשכלה תובע מאתנו (שרצה לגזור שבני־ישראל ילמדו בבי״ס הגבוהים שלהם) והשיבו הצ״צ: השר תובע מאתנו דיני דגמרא, אך מה נעשה שהגאונים אסרו עלינו.

והנה איתא בגמרא פסחים מותר ללתות חיטין לפסח, פירוש לתת מים על החיטין קודם הטחינה, מפני שאפשר לשומרם מן החימוץ אבל שעורים אסור ללתות מפני שאי־אפשר לשומרם מן החימוץ, ורבא אמר שם בגמרא מצוה ללתות את החיטין דכתיב ושמרתם את המצות כו׳ אם אין לתיתה, שמירה מנא־לן.

המשך »

תגיות:
אפריל 20

בע"ה

אור ל-ז' אייר ע' – בית הרב


Download

המשך »

תגיות: