preload
בס"ד
ינואר 04

"מל ולא פרע כאילו לא מל" – צריכים להגיע לאתכפיא השלמה, ואז אפשר להגיע להמתקה של האתהפכא.
צריכים להגיע לאתכפיא השלמה

תגיות:
ינואר 04

כלל גדול אצלנו בהכנעה-הבדלה-המתקה שהטעות בכל הדורות – גם של אנשים גדולים מאד, כמו יוסף שמל את המצרים – שרצו להגיע להמתקה בלי לעמוד על ההבדלה שבאמצע. כל מי שחותר להמתיק את העולם, שמיד יהיה שלום, מיד יהיה שויון והכל טוב – בדילוג על הבדלת ישראל מאומות העולם – מועד לכשלון בטוח. בסוף יש המתקה, "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה… ולעבדו שכם אחד", אבל קודם חייבת להיות הבדלה. כל התורה כולה זה הבדלה! התכלית היא המתקה, אבל קודם חייבת להיות הבדלה.
כלל גדול בהכנעה-הבדלה-המתקה

תגיות:
נובמבר 18

כשמתבוננים בשלש האותיות הללו – מ מכאן ו-ש מכאן ו-א באמצע – יש את כל הסוד של חש-מל-מל, הכנעה-הבדלה-המתקה

תגיות: