preload
בס"ד
נובמבר 19

ההבדל בין עולם התהו לעולם התיקון, שבעולם התהו היו אורות בלי כלים מתאימים, ולכן הכלים הלא מפותחים, הלא מבוגרים, נשברו. כלומר, היו הרבה מספרים בלי מספיק אותיות.
הבדל בין עולם התהו לעולם התיקון