preload
בס"ד
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם, וכל העולם יהיה ארץ ישראל. זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב לגבי סדר פעולותיו של משיח – בתחלה בונה מקדש במקומו, אחר כך מקבץ נדחי ישראל, ובסוף, התכל'ס, השלב החמישי כנגד היחידה שבנפש שלו, זה להחזיר את כל העמים בתשובה כו' עד לקיום היעוד של "אז אהפוך וגו'"
בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם

תגיות: