preload
בס"ד
נובמבר 19

אמש הן היסודות בספר יצירה, שאין בו את יסוד העפר – הרביעי – אלא רק הא' שהוא האויר, הרוח (רוח אלקים חיים), המ' שהוא המים, והש' שהוא האש.
אמש הן היסודות בספר יצירה