preload
בס"ד
נובמבר 19

היסודות באים לידי ביטוי בהיגוי של הלשון. בלשון ספר יצירה ה-מ דוממת, ה-ש שורקת וה-א היא "חק מכריע בינתיים" – הממוצע, הקו האמצעי, שגם משול למאזניים. יש כף זכות – ה-מ – כף חובה – ה-ש – וה-א היא לשון המאזניים המכריעה.
ה-מ דוממת, ה-ש שורקת וה-א היא "חק מכריע בינתיים"