preload
בס"ד
נובמבר 19

עשר ספירות על פי הפשט הכי פשוט הם עשרה מספרים, כך מסביר רבינו סעדיה גאון – סופרים מאחד עד עשר ו"העשירי יהיה קדש להוי'"
הפשט של עשר ספירות – עשרה מספרים