preload
בס"ד
ינואר 02

מי אמר "ישראל עזין שבאומות"? ריש לקיש, העז בין האמוראים. אותו אחד שהוא הכי עז בין חכמינו זכרונם לברכה, רבי שמעון בן לקיש, הוא האומר שישראל עזין שבאומות. זה מצד הגנים, מצד הטבע ממש, ובזכות כך שאנו עזים שבאומות אנחנו זכאים לעז שהקב"ה נותן לנו. על זה כתוב "הוי' עז לעמו יתן" – העז של התורה, התורה היא מקור של עז – ורק מכח העז מלמטה והעז מלמעלה "הוי' יברך את עמו בשלום". בלי העז אין שלום.
מי אמר "ישראל עזין שבאומות"? ריש לקיש, העז בין האמוראים.