preload
בס"ד
מאי 11

בשיעור הראשון מבין שניים מציג הרב שרלו את תפיסת המחלוקת כדרך לניתוח המורכבות במציאות. ישנה תפיסה הרואה במחלוקת מעין תאונה כאשר לכתחילה המציאות צריכה להיות אחודה. הרב שרלו טוען כי דווקא המחלוקת מדגישה את המורכבות והיופי שבמציאות האלוקית. להרחבה ניתן לעיין בספרו בנושא – 'והלכה כבית הלל' באתר הישיבה -http://ypt.co.il/show.asp?id=33411