preload
בס"ד
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

יש שתי בחינות – ישוב הדעת, שאתה לא מודאג משום דבר, ויש הרחבת הדעת. השאלה הראשונה היא מה קודם, מה יותר חשוב, יש קשר ביניהם? פשוט שכדי להגיע להרחבת הדעת צריך ישוב הדעת, וגם פשוט שישוב הדעת זה לא תכל'ס – הרחבת הדעת היא תכל'ס, כי הרחבת הדעת היא גם נחלה בלי מצרים, נחלת יעקב, "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך".
ישוב הדעת והרחבת הדעת