preload
בס"ד
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

כמו שעשינו רמז י-ה-ו-ה – ישוב הדעת והרחבת הדעת – כך יש רמז ישוב הארץ והרחבת הארץ, "מנחל מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" ויותר מזה, "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", בכל העולם כולו. זו המגמה, זו המשימה. גם בית המקדש הוא בשביל זה.
ישוב הארץ והרחבת הארץ