preload
בס"ד
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

ישוב הדעת ר"ת יה. לעמלק אין בעיה שיהיה ליהודים ישוב הדעת, לא מפריע לו. מפריע לעמלק שתהיה הרחבת הדעת. ישוב הדעת הוא לא תכל'ס – רק אמצעי. לכן "כי יד על כס יה מלחמה להוי' בעמלק מדר דר", שכל זמן שיש עמלק בעולם אין השם שלם, אין הכסא שלום. "אין השם שלם" הכוונה היא שיש יה ואין וה. כל פעם שיש יה צריך להשלים ב-וה, והיות שה-וה הוא התכלית סימן שיש לו שרש יותר גבוה – "סוף מעשה במחשבה תחלה", שרש ליחו"ת למעלה מיחו"ע. כך נרמוז לפי שתי הלשונות – ישוב הדעת והרחבת הדעת, שמישוב הדעת יבוא להרחבת הדעת, שיהיה השם שלם.
ישוב הדעת והרחבת הדעת, שמישוב הדעת יבוא להרחבת הדעת