preload
בס"ד
אוקטובר 26

עם גאוה הבנתי. מה עם תאוה? "אין למעלה מעונג". כלומר שהתאוות הן כנגד התענוג. שזה המקום הכי גבוה במבנה הנפש החבדי. אפשר לנסות לשבור אותם. אפשר לנסות (כפי שהרב אמר לאחרונה) לעשות תשובה מעונג. יש עוד פירוש בעונג. לחשוב על העונג שיש לה' כשהיהודי חוזר אליו במיוחד מהמקומות הכי נידחים בגשם ורוח