preload
בס"ד
אוקטובר 26

אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו. איפה שהוא בזכרון עמוק אצלי שורש אול בארמית פירושו התחלה. אם כך האויל הוא הבן אדם שתופס את העניינים איך שהם נראים בהשקפה ראשונה
***
פירוש אחר אוולת כמו "תאוה" "עד תאוות גבעות עולם". כלומר הקצנה. אם כך האויל הוא א' שמקצין ומגזים מאד כל תסריט האפשרי…