preload
בס"ד
נובמבר 18

שתי הקצוות הם כמו חש-מל, ה-מ וה-ש, וה-א שמכריעה בינתיים – כח המאזן – היא כמו ה"מל" שהוסיף הבעל שם טוב בין ה"חש" וה"מל" (אם כי זה רמוז גם בכתבי האריז"ל)