preload
בס"ד
אוקטובר 31

הערה: כל הכתוב כאן הוא על אחריותו של עורך האתר בלבד. רשמתי לעצמי מה ששמעתי בהתוועדות  ומה שנשאר בזכרונ.זאת ועוד: זה לא סגנון של הדברים,רק רעיונות שנשארו בזכרוני, וייתכן מאד שתעיתי בהבנת הדברים. ו"שגיאות מי יבין"

ליל שבת הי' התוועדות בבית של הרב עם הבחורים השלוחים שהגיעו לישיבת "תורת אמת" – לא הייתי שמה יותר מדאי, וגם מה ששמעתי – אני לא כ"כ זוכר. מה ששמעתי – הרב דיבר על ריבוי קשיים שהי' להם בהתחלת השליחות באה"ק בתשל"ח. אמר – שב"ווארט" שלו לא הי' אף א' מהמשפחה. אמר שמות החסידים שישבו אתו בשעת "ווארט" – זושע פארטיזן, בערקע חן ועוד כמה שאני לא זוכר. אמר שהי' לו לרגע נפילת רוח מזה שהוא נמצא לבד ב"ווארט" – אבל אח"כ באה לו מחשבה – שהרי נמצאים בשליחות של הרבי וצריכים לשמוח מזה וכו'. אמר שכשהם הגיעו לארץ – אז הי' קבלת פנים רבתי, אבל למחרת כבר שכחו מהם, ורק כמה מהחסידים היו שתמכו אותם בשנים הראשונות. וגם היו כאלה שפחדו מה"מתחרים" ורצו לשים רגל וכו'.

המשך »

תגיות:
מרץ 21

תוכן דבריו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א
בהתוועדות פורים במוצ"ש פורים ס"ח

"צריכים מסירות נפש בשביל חינוך עצמי"

יש מאמר, שהרבי אמר לפני שלושים שנה, "וקיבל היהודים" תשל"ח. הרבי אמר את המאמר הזה בהתוועדות של פורים קטן, לפני שיצאנו לשליחות. א' מהדברים שהרבי אמר בהמאמר הי' – "שמן זית זך כתית למאור". "כתית למאור" – כשבן אדם מרגיש "כתית" – אז הוא מגיע למאור. כשבן אדם מרגיש, שכל מה שהוא עשה עד עכשו זה כלום ביחס לכוחות שניתנו לו – אז ע"י ההרגשה זו של כתית הוא מגיע למאור, הוא מגיע לעצמות ומהות ממש. והרבי אמר, שא' מהדברים ש"הכתית למאור" פועל, הוא, שבן אדם יודע, שהוא צריך לחנך את עצמו. 

רב גלוכובסקי
רב גלוכובסקי

להאזנה:

Download

קטע מוידאו (שטורעם)

המשך »

תגיות: