preload
בס"ד
מאי 05

רעיון יסוד הי' לו להרב (רב א"י הכהן קוק זצ"ל) – קדושת הכלל. "הי' רגיל להבליט בשלהבת קודשו בסדר ההגדה של פסח "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, שההוצאה את עצמו מן הכלל הישראלי היא העושה את כפירה בעיקר". האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל. היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות. החמרנות הגופנית היא העושה את הפירוד בין הנושאים שבמציאות.

("אישים ושיטות, ע' 217)