preload
בס"ד
ינואר 03

יש נמלה אחת שיושבת בין שיני הנחש ואין לה מנוחה ורק לפעמים כשהנחש קצת נח וכיו"ב יש קצת מנוחה לנמלה בפה של הנחש. מה זאת אומרת? מי זה הנחש ומי זו הנמלה בתוך הפה של הנחש?
יש נמלה אחת שיושבת בין שיני הנחש ואין לה מנוחה