preload
בס"ד
ינואר 25

אפשר ללמוד מהפסוק "ורפא ירפא" שבעצם צריכים להתחיל כל טיפול רפואי – עיקר החידוש כאן הוא לרופא גוף – מהשרש. הפסוק אומר שהמקור והשרש באלקות – ליהודי יש "חלק אלוה ממעל ממש", זה השרש אצלו, וצריך לדאוג לנשמה שלו, ואחר כך נגשים לרפואת הגוף.