preload
בס"ד
ינואר 25

יש תהליכים, גם תהליכים חשובים של תורה, שמתחילים דווקא מהחוץ לפנים. תהליכים אלה מכונים בדרך כלל עשיה – עושה חסד, עושה צדקות, עושה שלום. כל הדברים האלה קשורים לעולם העשיה, ובעולם העשיה ככלל מתחילים לפתור בעיות שעל פני השטח, וככל שמצליחים חודרים יותר פנימה. אבל על רפואה כתוב "בורא רפואות". כי כל תהליך של הבראה הוא תהליך של בריאה יש מאין. כדי להבריא את המציאות – הסדר הוא "את השמים ואת הארץ", קודם הנשמה (השמים = נשמה) ואחר כך הארץ-הגוף.