preload
בס"ד
ינואר 25

רפואה, כמו שנסביר, היא לא חסד אלא רחמים – גם רפואת הגוף ובעיקר רפואת הנפש. חסד – יד ימין – עולם העשיה, שמתחיל מהחוץ אל הפנים. אבל רחמים זו הסתכלות פנים – זו לא יד, לא חיבוק, אלא מבט. רפואה מתחילה מעיני הרופא