preload
בס"ד
ינואר 04

לפי פירוש החסידות הנמלה בוחרת ללכת לפה הנחש – הצדיק נכנס לתוך החקירות של הפילוסופים הכופרים בהשגחה פרטית, בבחירה חפשית וכו'.
לפי פירוש החסידות הנמלה בוחרת ללכת לפה הנחש