preload
בס"ד
ינואר 25

השרש רפא הרד"ק אומר שזה לשון רפואה, אבל גם כולל משמעות של רפאים-ענקים וגם רפאים-מתים. הפירוש הפשוט למה מתים הם רפאים הוא שהם רפויים לגמרי, הרפיה עד הסוף. מי שהוא לגמרי רפוי כבר אין לו שום חוזק של חיות בשריר, אז הוא מת – היפך החי. לדבר חי צריך להיות מתח מאוזן חיובי. אם המתח מתבטל לחלוטין זה גורם להיפך החיים. כמות ואיכות המתח, זה מאד חשוב – גם בגוף וגם בנפש.