preload
בס"ד
ינואר 03

מהו הסוד של הנמלה בפה הנחש, הסיפור של הסבא דמשפטים? הפשט בזהר, לפי האר"י הקדוש, שהנחש הוא הסטרא-אחרא והנמלה היא אחד שהסטרא-אחרא כאילו טורפת אותו, לא טורפת לגמרי, אבל מחזיקה אותו בפה ולא נותנת לו לנוח, כמו כף הקלע. הנמלה היא גלגול נשמה של אחד שלא התעסק בעולם הזה במצות "פרו ורבו" – לא הוליד ילדים – לכן זה קשור לברית מילה.
"פרו ורבו" – זה עסק, ואחד שלא התעסק בעולם הזה ב"פרו ורבו" הוא הנמלה שנמצאת בפה הנחש, והנחש זורק אותו – כמו בכף הקלע – ולא נותן לו לנוח. עד שבא היבם – זה קשור לאחד הסודות העמוקים בקבלה, סוד היבום – ומתקן את הנמלה, וממשיך את הנשמה בתוך הילד שהוא מוליד מהיבמה. זה הפשט של האר"י בהסיפור – בהחידה של הנמלה בפה הנחש.
הסוד של הנמלה בפה הנחש. הנמלה היא גלגול נשמה של אחד שלא התעסק בעולם הזה במצות "פרו ורבו"